Politica de confidențialitate a datelor cu caracter personal

 

1. Introducere

CUBIC RESIDENCE își asumă executarea unei prelucrări a datelor cu caracter personal ale vizitatorilor și clienților într-o manieră sigură și care să asigure o confidențialitate şi o securitate deplină conform normelor legislative şi standardelor aplicabile privind sistemele de management ale securităţii informaţiei. Procesele interne ale companiei, privind colectarea, prelucrarea și distrugerea datelor cu caracter personal, sunt efectuate într-o manieră corectă, corespunzătoare, divulgarea datelor cu caracter personal efectuându-se doar în situații justificate.

2. Datele cu caracter personal

Date cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

3. Principii generale aplicate privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Corectitudinea

CUBIC RESIDENCE colectează și procesează date cu caracter personal într-o manieră corectă şi legitimă.

Relevanță

CUBIC RESIDENCE colectează și procesează doar datele cu caracter personal care sunt relevante și necesare pentru scopul declarat. Nu se vor procesa date cu caracter personal într-un mod incompatibil cu scopul în care acestea au fost colectate. Nu se vor procesa date cu caracter personal care nu sunt adecvate sau relevante scopului în care au fost colectate.

Acuratețe

CUBIC RESIDENCE  își asumă responsabilitatea procesării și păstrării datelor cu caracter personal într-o manieră exactă, actualizată pentru scopul legitim în care au fost colectate.

Păstrarea

CUBIC RESIDENCE va păstra datele cu caracter personal într-o formă care permite identificarea doar pe o durată de timp necesară scopului în care datele cu caracter personal au fost colectate.

Divulgarea

Divulgarea datelor cu caracter personal se va realiza doar într-o manieră corespunzătoare scopului în care datele cu caracter personal au fost colectate.

Securitate și conformitate

CUBIC RESIDENCE, împreună cu colaboratorii săi, își asumă responsabilitatea implementării unor măsuri tehnice și organizatorice corespunzătoare privind protecția confidențialității și securității datelor cu caracter personal colectate, precum şi responsabilitatea implementării unor politici, ghiduri, instrucțiuni care să demonstreze prelucrarea datelor cu caracter personal conform standardelor legale în vigoare.

Acces

CUBIC RESIDENCE acordă acces la datele cu caracter personal, angajaților și colaboratorilor, doar în conformitate cu scopul declarat al colectării datelor.

Responsabilizare

Toți angajații și colaboratorii CUBIC RESIDENCE , care intră în contact cu datele cu caracter personal, trebuie să acționeze în conformitate cu principiile prezentei politici de confidențialitate a datelor cu caracter personal.

4. Cine este responsabil de prelucrarea datelor dumneavoastră?

v  CUBIC RESIDENCE SRL, cu sediul în București, sector 6, Aleea Valea Bujorului nr 2, bl D10, sc C, parter, cam.1, ap. 21, identificată prin CUI 33245139, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr J40/6711/2014, email office@cubice.com, website www.cubicresidence.com;

are calitatea de operator de date în ceea ce privește datele dumneavoastră cu caracter personal descrise în cele ce urmează.

5. Cum au fost sau sunt colectate datele dumneavoastră?

Datele dumneavoastră cu caracter personal au fost sau sunt comunicate către noi prin următoarele metode:

·       prin email;

·       telefonic;

·       prin intermediul chestionarelor completate în cadrul târgurilor de profil;

·       prin intermediul formularului de contact de pe Site-ul companiei: https://www.cubicresidence.com .

CUBIC RESIDENCE nu colectează date cu caracter personal de la terţe persoane, prin intermediul platformelor sociale sau prin intermediul altor surse decât cele declarate.

6. Care sunt datele dumneavoastră personale pe care le colectăm?

  • Dacă sunteți vizitator al Site-ului CUBIC, colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact, respectiv:

Ø  nume, prenume, nr. de telefon, adresă de email;

  • Dacă sunteți client CUBIC RESIDENCE , colectăm următoarele date cu caracter personal:

Ø  nume, prenume, serie și nr. carte de identitate, CNP, nr. de telefon, adresă de  email, nr. cont bancar, adresă de domiciliu, cetățenie, stare civilă, semnătură, precum și orice alte categorii de date furnizate în mod direct.

7. În ce scop colectăm şi prelucrăm datele cu caracter personal?   

·       Dacă sunteți vizitator al Site-ului CUBIC:

Ø  pentru transmiterea de informații și oferte privind produsele și serviciile oferite de CUBIC RESIDENCE , la solicitarea dumneavoastră.

Temei legal de prelucrare: consimțământul dumneavoastră electronic acordat prin intermediul formularului de contact.

·        Dacă sunteți client CUBIC RESIDENCE :

Ø  pentru instrumentarea, încheierea sau executarea contractului (contract de rezervare, promisiune bilaterală de vânzare - cumpărare, contract de vânzare ) sau pentru efectuarea formalităților precontractuale;

Temei:  obligație contractuală / interes legitim

Ø  în vederea îndeplinirii unor obligații legale care ne revin, spre exemplu: gestiunea administrativ-financiară, gestionarea controalelor efectuate de autorități, raportarea către autoritățile fiscale relevante și ținerea unor evidențe contabile, păstrarea / depozitarea și arhivarea documentelor, arhivarea datelor conform legislației aplicabile, gestionarea reclamațiilor și sesizărilor, transmiterea de notificări, informări, etc.                                                                                                               Pentru îndeplinirea scopurilor anterior menționate, CUBIC RESIDENCE se va baza, în măsura în care este necesar, și pe interesul său legitim în desfășurarea obiectului său de activitate.

Temei: obligație contractuală / interes legitim

Datele cu caracter personal menționate mai sus care sunt prelucrate de către CUBIC RESIDENCE aparțin următoarelor categorii de persoane vizate: Clientul (chiar si după încetarea relației contractuale), reprezentanții legali sau convenționali ai Clientului. Aceste date cu caracter personal sunt incluse în documentele transmise către CUBIC RESIDENCE la inițierea relațiilor contractuale cu Clientul sau pe parcursul derulării acestora.

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, CUBIC RESIDENCE poate dezvălui datele cu caracter personal către următoarele categorii de destinatari: Persoana vizată, reprezentanții legali sau convenționali ai Persoanei vizate, reprezentanții CUBIC RESIDENCE , parteneri contractuali ai CUBIC RESIDENCE , bănci finanțatoare ale CUBIC RESIDENCE , asociații de proprietari, împuterniciți ai CUBIC RESIDENCE în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, autoritatea judecătorească, autorități publice locale/centrale, furnizori de servicii și bunuri, birouri de credit, societăți de asigurare și reasigurare, notariate, societăți de colectare a debitelor/recuperare a creanțelor.

Datele dumneavoastră nu vor fi utilizate în niciun alt scop decât cel declarat. CUBIC RESIDENCE nu utilizează mecanisme de prelucrare automată a datelor cu caracter personal şi nici metode de profilare a persoanelor vizate.

8. Cât timp sunt stocate datele cu caracter personal?

Datele cu caracter personal care se regăsesc în documente (ex. facturi, contracte, procese verbale, declarații etc.), documente elaborate fie în format electronic sau pe suport de hârtie, care sunt necesare în vederea încheierii şi desfăşurării relaţiei contractuale şi care sunt impuse a se întocmi de către legislaţia în vigoare, se vor stoca conform normelor legale în vigoare.

Datele cu caracter personal, respectiv date de contact, colectate şi prelucrate în vederea identificării unui potenţial de colaborare, respectiv în vederea derulării activităţilor precontractuale, vor fi, de regulă, stocate pentru o perioadă de maxim 3 luni de zile, urmând ca apoi, în cazul în care nu se materializează încheierea unui contract, să fie şterse definitiv şi într-o manieră sigură din mediile de stocare. 

Datele cu caracter personal colectate şi prelucrate în vederea încheierii unui contract, respectiv în vederea executării contractului, vor fi prelucrate de către CUBIC RESIDENCE pe durata executării contractului, precum și ulterior, atunci când există o necesitate de afaceri legitimă pentru a proceda astfel (de exemplu, pentru a vă furniza informațiile solicitate sau pentru a ne respecta obligațiile legale, fiscale sau contabile) inclusiv obligațiile de arhivare.

9. Care sunt drepturile dumneavoastră ca şi persoane vizate?

Persoanele vizate de prelucrarea datelor cu caracter personal au următoarele drepturi:

Dreptul de acces 

Înseamnă dreptul persoanei vizate de a obține o confirmare din partea operatorului că prelucrează sau nu datele cu caracter personal care îl privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.

Dreptul la portabilitatea datelor 

Se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic. Dreptul la portabilitatea datelor se aplică numai în cazul în care prelucrarea datelor este „efectuată prin mijloace automate“, prin urmare, nu acoperă majoritatea documentelor pe suport de hârtie, drept urmare,  acest drept trebuie avut in vedere doar în ceea ce privește datele prelucrate prin intermediul mijloacelor electronice. 

                                   

Dreptul la opoziție 

Vizează dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea nu este necesară îndeplinirii unei sarcini care servește unui interes public sau când nu are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizată are cu precădere dreptul de a se opune prelucrării în orice moment.

 

Dreptul la rectificare 

Se referă la corectarea datelor cu caracter personal inexacte stocate. Rectificarea trebuie comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate (demonstrabile).                                               

Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") 

Înseamnă dreptul persoanei vizate de a solicita sa îi fie șterse datele cu caracter personal, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; persoana vizată își retrage consimțământul si nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime aplicabile; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale.

 

Dreptul la restricționarea prelucrării 

Este exercitat în cazul în care persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar persoana se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea; în cazul în care operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.

10. Exercitarea drepturilor persoanelor vizate

CUBIC RESIDENCE  pune la dispoziția persoanelor vizate un proces simplu, transparent și eficient privind exercitarea drepturilor referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal.     

În cazul în care se doreşte exercitarea unuia sau mai multor drepturi dintre cele menţionate, vă rugăm să ne trimiteţi solicitarea dumneavoastră pe adresa de email: office@cubice.com .                              În termen de maxim 30 de zile calendaristice, echipa CUBIC va răspunde solicitării dumneavoastră.

11. Informații privind ANSPDCP

Persoanele vizate au posibilitatea de contactare a Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, respectiv ANSPDCP, în cazul în care consideră că drepturile fundamentale privind prelucrarea datelor cu caracter personal au fost încălcate.

Datele de contact ale ANSPDCP sunt următoarele:

Adresa:

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30
Sector 1, cod poștal 010336
București, Romania

Telefon:

+40.318.059.211
+40.318.059.212

Fax:

+40.318.059.602

Email:

anspdcp@dataprotection.ro

Pagina de internet:

www.dataprotection.ro